Aspekty transformace UMPRUM 1985–2010 editorial


Webové stránky vznikly jako týmový projekt studentů katedry teorie a dějin umění na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve školním roce 2015–2016.

Po společných debatách jsme se shodli, že se chceme zabývat poměrně nedávným „transformačním“ obdobím z dějin „naší“ školy, které znamenalo v mnoha ohledech důležitý a zásadní zlom. Cítili jsme totiž, že na reflexi dozrál čas. Téma je zajímavé z tolika úhlů pohledu, že právě formát týmového projektu je podle našeho soudu nejvhodnější. Zahrnutí více než desítky autorů nám umožnilo obsáhnout rozmanitost zkoumaného období a zpracovat velké množství informací.

Celospolečenská změna, někdy nazývaná „Sametová revoluce“, jindy jen „revoluce“, „listopad 89“ nebo „převrat“, zahrnující přechod od státního socialismu k pomalu se etablujícímu globálnímu kapitalismu, patří určitě k těm dějinným pohybům, které je dobré reflektovat na více úrovních. Umprum prošla ve sledovaném období (tj. kolem roku 1989, a hlavně po něm), změnami institucionálními, koncepčními, personálními i technologickými. 

Každá změna se nejlépe pozoruje a reflektuje z odstupu. Větší i menší změny jsou známkami pohybu, a tedy v obecnějším slova smyslu i života, zvláště mluvíme-li o struktuře velké a důležité instituce, kterou Vysoká škola uměleckoprůmyslová – čili zkráceně Umprum – je. Některé změny zasáhly systémově všechny součásti, některé jen konkrétní jednotlivosti či jednotlivce; někdy byla následkem změny okamžitá úleva a rychlý přechod na nový režim, jindy si nová situace „sedá“ déle a nějaký čas trvá si na ni zvyknout.

Jednotlivé rozhovory, stejně jako autorské – konkrétním tématům věnované – texty, mapují především subjektivní vnímání oněch pohybů. Jako zajímavé se ukázalo právě rozpětí mezi „tehdy a teď“ – tedy mezi dobou, na niž se vzpomíná, a dobou, kdy se vzpomíná. Všichni oslovení, s nimiž byly vedeny rozhovory a kteří období transformace zažili v dospělém věku, jsou dnes v jiné pozici (kariérní, sociální, generační) než studenti, kteří projekt vymysleli a pustili se do průzkumu. To na jednu stranu vnáší do celku výraznou dynamiku, na straně druhé to klade na toho, kdo se chce v tématu zorientovat, vyšší nároky. Čím více vzpomínek (jakkoliv subjektivních), tím plastičtější podobu ona nedávná minulost školy nabírá a tím spíše naplňuje náš záměr onu přechodovou dobu reflektovat.

Společně se studenty jsme přemýšleli a diskutovali, v jakých žánrech a v jakém publikačním útvaru se složitého – a pro mnohé stále ještě trochu choulostivého – tématu zhostit. Nakonec jsme se shodli na formátu webových stránek a žánrově se omezili na dva druhy příspěvků.  Jedním z nich byly osvědčené rozhovory vedené s někdejšími zaměstnanci nebo studenty školy, kteří vzpomínali na předrevoluční školní režim, revoluční změny a porevoluční zavedení nových pořádků. Druhý příspěvek mohl každý ze studentů pojmout dle vlastní volby a chuti pouze s podmínkou, že se bude držet zvoleného zadání, kterým byly dějiny školy v letech 1985 až 2010. Zpracování tak došly nedávné dějiny určitého školního ateliéru, určité transformující se umělecké disciplíny. Někdy je výstupem tradiční podoba referujícího textu, ale jindy se autoři zadání chopili experimentální formou, která překračovala nebo znejisťovala obvyklé uměleckohistorické „psaní“ a zároveň využívala možností webu. 
Adam Vrbka tak namísto odborného textu o Ateliéru průmyslového designu napsal jednoaktovou divadelní hru Konfrontace s fiktivními předrevolučními studenty a pedagogy Ateliéru průmyslového designu. Lukáš Pilka se v autorském, beletristicky psaném vyprávění ztotožnil s postavou Solperova studenta typografie na začátku devadesátých let, který je uhranut svobodnými formálními a konceptuálními experimenty s literami. Úvaha nad tehdejším stavem typografie se v Pilkově podání odehrává nenásilně – v pozici smyšleného studenta, rozumujícího a popíjejícího pivo společně se spolužáky na schodech u Rudolfina.  O stavu typografie se v textu – díky poučenosti jeho pisatele a narativnímu spádu – dozvídáme řadu zajímavostí.  Eva Skopalová se ve svém textu pro změnu zabývala archivem diapozitivů, používaných léta pedagogy tehdejší katedry dějin umění a estetiky na přednáškách. Průběžný text díky webu postupně překrývá sítí naskenovaných diapozitivů, které prostřednictvím výuky určitou dobu formovaly rastr vizuálních znalostí. Nejradikálněji dimenze webových stránek využila a statický knižní text „aktivovala“ Martina Poliačková.
Proměnu jednotlivých školních ateliérů ve vymezeném čase přehledně formou diagramu zpracoval Martin Žemlička. Všechny další studentské příspěvky si zaslouží vaši pozornost. Věříme, že týmový projekt pomáhá prodlužovat kolektivní paměť a povědomí o „transformačních“ dějinách školy. Pro mladší generaci nepamětníků už období kolem roku 1989 totiž povážlivě začíná být slepou skvrnou.


V případě citací z těchto webových stránek uvádějte autora a název textu, in: Aspekty transformace. Umprum 1985–2010, Praha 2016, www.transformace-umprum.cz.
  Editorky projektu
 Lada Hubatová-Vacková, Anežka Bartlová

Autoři textů
 Anna Bujňáková,  Klára Burianová,
 Tereza Hrušková,  Václav Huml,  Vojtěch Novák,
 Lukáš Pilka,  Anna Pogranová,  Martina Poliačková,  Anna Remešová,  Eva Skopalová,  Alena Štěrbová,
 Ivana Vranková,  Adam Vrbka,  Martin Žemlička


Jazyková redakce
 Dana Pokorná (čeština),  Anna Zelenková (slovenština)

Web design
 Matyáš Bartoň,  Jakub Hojgr

Programátor
Daniel Smrž

Tento projekt vznikl za podpory Studentské grantové soutěže UMPRUM a byl podpořen z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2016 MSMT.

Osnova
Lada Hubatová-Vacková, Anežka Bartlová
Aspekty transformace. Umprum 1985–2010 / editorial

Anežka Bartlová
Rozhovor s Jiřím Šetlíkem  

Anna Bujňáková
Multidisciplinarita. Genéza ateliéru kovu a šperku na Umprum 
Rozhovor s Ludmilou Šikolovou
Rozhovor se Zdenou Bauerovou

Klára Burianová
Bilanční texty.  Prezentace historie a současnosti VŠUP v publikacích věnovaných jubilejním výročím  školy (1985–2005)
Rozhovor s Bohumilem Chalupníčkem
Rozhovor s Lucií Svobodovou

Tereza Hrušková
Hraniční polohy: Pochybování o fotografii v období transformace   
Rozhovor s Alenou Kotzmannovou
Rozhovor s Lucií Mlynářovou

Lada Hubatová-Vacková
VKUK alias Vojenská katedra Karlovy Univerzity a nebozí studenti VŠUP stručně
Rozhovor s Alešem Najbrtem

Václav Huml
Archiv Umprum – Sametová revoluce
„Kulatý stůl“ s Barborou Škorpilovou, Tomášem Pilařem, Svatoplukem Sládečkem, Petrem Keilem, Ivanou Čapkovou a Jakubem Ciglerem

Vojtěch Novák
Rozhovor s Martinou Pachmanovou

Lukáš Pilka
Písmo a experiment. Česká postmoderní a dekonstruktivistická typografie první poloviny devadesátých let
Rozhovor s Otakarem Karlasem    
Rozhovor s Janem Solperou    

Anna Pogranová
Období transformace v ateliéru filmové a televizní grafiky. Od ilustrace a loutek k filmu, videoklipu a 3D animaci
Rozhovor s Jiřím Bartou
Rozhovor s Michaelou Kukovičovou

Martina Poliačková
Permanentná transformácia
Rozhovor s Adélou Matasovou

Anna Remešová – Vojtěch Novák
Transformace, která nebyla transformací

Anna Remešová – Vojtěch Novák
Rozhovor s Lubošem Čechem

Anna Remešová
Rozhovor s Kurtem Gebauerem

Eva Skopalová
Vidět a vědět. Průzkum části archivu diapozitivů jako hyperobrazu
Rozhovor s Jiřím Černickým
Rozhovor s Janem Rousem
Rozhovor se Stanislavem Divišem

Alena Štěrbová
Proměny ateliérů skla, porcelánu a keramiky
Rozhovor s Vladimírem Kopeckým
Rozhovor s Alešem Wernerem

Ivana Vranková
Rekonstrukce Pražského hradu v návrzích studentů Bořka Šípka    
Rozhovor s Ivanem Dlabačem 

Adam Vrbka
Konfrontace
Rozhovor s Janem Němečkem

Martin Žemlička
Chronologický diagram ateliérů Umprum v letech 1985–2015
Rozhovor se Zdeňkem Kunou